FACILITIES

연회장 정비중입니다.
빠른시일 내에 정성을 다하는 서비스로 모시겠습니다.

제주마리나호텔 소개 개인정보취급방침 ADMIN

제주마리나호텔       |       제주특별자치도 제주시 신대로 45       |       TEL.064.746.6161       |       FAX.064.746.6170       |       E-mail. marina6161@naver.com

copyright 2017 ⓒ HOTEL JEJU MARINA. all Rights Reserved.